برنامه های وفاداری

ورود به باشگاه

با عضویت در باشگاه مشتریان 500,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

شرکت در نظرسنجی

به ازای شرکت در نظرسنجی خرید 200,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 500,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیرفعال بدانید :

  • مشتریان تا امتیاز 1 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی برنزی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 1 تا امتیاز 5 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 6 تا امتیاز 10 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 11 تا امتیاز 15 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی الماس بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 16 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی